Bydgoski Klub Sportowy Chemik Siatkówka Młodzieżowa z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Glinki 79 na podstawie Statutu Klubu zwołuje w dniu: 11.06.2021 o godzinie 16:30 (drugi termin 11.06.2021 o godzinie 16:40) w siedzibie klubu przy ulicy Glinki 79 w Bydgoszczy sala nr 135

Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa

Porządek obrad:

  1. Wprowadzenie – Prezes Sekcji.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa i sekretarza.
  3. Zatwierdzenie Regulaminu i porządku obrad.
  4. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
  5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa od 13.11.2020 do 31.12.2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
  6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
  7. Głosowanie za udzieleniem absolutorium Zarządowi.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie.