§1

 1. Regulamin określa tryb, terminy i sposób opłacania składek członkowskich na rzecz BKS Chemik Bydgoszcz Siatkówka Młodzieżowa zwanego dalej „Klubem”.

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin opłacania składek członkowskich w Sekcji Piłki Siatkowej BKS Chemik Bydgoszcz”.
 2. Składce – należy przez to rozumieć składkę członkowską.
 3. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa.

§3

 1. Regulamin oraz wysokość Składek ustala Zarząd.

§4

 1. Regularne opłacanie Składek należy do podstawowych obowiązków statutowych zawodników oraz innych członków Klubu.

§5

 1. Dokumentację związaną z opłacaniem Składek prowadzi Sekretarz Klubu.

§6

 1. Składkę należy opłacić w terminie do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc.
 2. Dopuszcza się opłacenie Składek z góry za cały rok lub za więcej niż jeden miesiąc.

§7

Obowiązek opłacania Składek powstaje:

 1. W przypadku czynnych zawodników, członków Zarządu, trenerów oraz innych członków nie będących czynnymi zawodnikami, w dacie przyjęcia w poczet członków Klubu.
 2. W przypadku przyjęcia w poczet członków Klubu po 25 dniu danego miesiąca, członek ma obowiązek uiścić pierwszą Składkę za miesiąc kolejny po tym, w którym został przyjęty w poczet członków Klubu.
 3. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie informację tę należy złożyć pisemnie do Biura Zarządu Klubu (pok. 135, ul. Glinki 79, Bydgoszcz) lub mailowo na adres: siatka@bkschemik.pl. Za dzień ustania członkostwa przyjmuje się dzień pisemnej rezygnacji.

§8

 1. Składkę należy uiścić przelewem na konto Klubu:

Santander Bank Polska, 93 1090 1072 0000 0001 4734 3774

 1. W tytule przelewu należy podać co najmniej: imię i nazwisko zawodnika oraz trenera zespołu, rok urodzenia zawodnika.
 2. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w §8 pkt. 2, umożliwiających identyfikację zawodnika, którego Składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś Składkę traktuje się jako nieopłaconą.

§9

 1. Miesięczna Składka dla czynnego zawodnika wynosi:
  • w kategorii mini siatkówki (klasa 4-6 SP) – 50,00 zł,
  • w pozostałych kategoriach – 100,00 zł.
 2. W przypadku członkostwa w Klubie rodzeństwa, Składka za najstarszego zawodnika wynosi zgodnie z §9 pkt 1, natomiast za każde kolejne dziecko z rodzeństwa 20 zł.
 3. Miesięczna Składka dla członków Zarządu, trenerów oraz innych członków nie będących czynnymi zawodnikami wynosi 6,50 zł.

§10

 1. Miesiące lipiec i sierpień są miesiącami wolnym od opłacania Składek dla czynnych zawodników.

§11

 1. W wyjątkowych, wyraźnie uzasadnionych sytuacjach członek Klubu może wystąpić do Zarządu z pisemnie umotywowaną prośbą o obniżenie Składek.
 2. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba członka Klubu zostanie uwzględniona.
 3. W przypadku kontuzji, czy choroby trwającej dłużej niż miesiąc (udokumentowanej przez lekarza) Składka może zostać obniżona o 50% na wniosek Zarządu, po rozpatrzeniu pisemnej prośby zawodnika.
 4. Nieobecność nieusprawiedliwiona zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszania składki członkowskiej za ten okres.
 5. Składka członkowska nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.

§12

 1. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą Składek stanowi podstawę wystawienia wezwania do zapłaty przez Sekretarza Klubu.
 2. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą Składek powyżej 3 miesięcy (w przypadku kategorii junior – powyżej 1 miesiąca) może stanowić podstawę do ponoszenia przez zawodnika 100% kosztów, które dotyczą wydatków finansowanych przez Klub, a które przypadają na danego zawodnika oraz wyklucza z możliwych do otrzymania dofinansowań.
 3. Dłuższe zaleganie z opłacaniem składek może skutkować pozbawieniem członkostwa w Klubie i skreśleniem z listy zawodników BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa.
 4. Od czynności wskazanej w pkt. 2 i 3 przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.
 5. Członek usunięty z Klubu z powodu nieopłacania Składek może starać się o ponowne przyjęcie do Klubu, po uiszczeniu zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zalegania z opłatą Składek.

§13

 1. Każdy Członek Klubu opłacający Składki może wystąpić do Sekretarza Klubu z wnioskiem o uzyskanie potwierdzenia opłacania Składek. Wniosek składa się w formie mailowej na adres: siatka@bkschemik.pl.

§14

 1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Zarząd kierując się obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem Klubu BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa i uchwałami Zarządu.
 2. Zarząd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O planowanej zmianie Zarząd poinformuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.